PRODUCTS

[JB-5282]

LOWER BALL JOINT   [L / R]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
8-94459-464-2 ,
8-94459-464-1 ,
8-94459-464-3 ,
8-97940-612-0 ,
94459464 ,
FASTER, PANTHER,
TFR, TFS, TBR,
88-18 01-18


[JE-5281L]

TIE ROD END   [L]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
8-94459-481-0 ,
8-97020-954-0 ,
8-97940-617-0 ,
8-94459-481-1 ,
8-94459-481-2 ,
8-94419-409-0 ,
8-97020-954-1 ,
8-97020-954-2 ,
8-97956-903-A ,
94459481 ,
FASTER, BIGHORN,
MU, PANTHER,
PANTHER 4x2,4x4, RODEO (OR PASSPORT),
TFR, TFS, UBS, UBS25,
UCS, TBR,
86-18 88-18
97-18 89-18
01-18 91-97
94-97


[JE-3471,JE-2471]

TIE ROD END   [OUT L / R]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
45046-39385 ,
45046-39175 ,
45046-39165 ,
45046-39375 ,
45046-39125 ,
45046-39106 ,
45046-39105 ,
45046-29125 ,
45046-29115 ,
45046-39235 ,
45046-39215 ,
HILUX MTX 4x2,4x4, HIACE 4x4,
HIACE VAN-WAGON,COMMUTER, HIACE VAN 4x4,
HIACE TRUCK, KIJANG,
TIGER,PRE RUNNER, TIGER D4D 4x4,
HILUX 4x4,
RN30, 33, 35, 40, 43, 45, LN30, 40, 5#, 8# YN5#, 8#,
LN147, 145, 15# RZN147, 152, RN36, 37, 38, 39, 47, 48 LN36, 46,
(YN61, LN61 '85-) (RN101 '89-), YH5#, 6#, 7# LH5#, 6#, 7#,
LH56V, 66V, YH80, LH80,
RF30, LF30, LN165, 111,
LN145, LN165, 170 RZN167,
RZN174, 169, LN172, 167,
78-18 97-18
79-83 82-18
86-18 85-18
81-86 86-04
97-04 97-99
97-03 97-04


EKCO FORGING PRODUCTS CO.,LTD.

1/101 Samutsakhon Industrial Estate, Rama II Rd.,
Tambol Thasai, Muang, Samutsakhon 74000, Thailand.

บริษัท เอ๊กโก้ ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด

1/101 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2
ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Certification

Tel:
+66 34 490335-6, +66 34 490218-9
Fax:
+66 34 490238
Email:
ekcofg@cscoms.com